postheadericon Makroskopowe zapalenie

Makroskopowe zapalenie może obejmować zraziki lub cały płat płuca, z tendencją do zajmowania paru płatów równocześnie, co potwierdzają badania radiologiczne. Opisuje się zapalenie zrazikowe szerzące się koncentryczne, odpo-wiadające okrągłym ogniskom zapalenia (round pneumonia). Omówiono je wcześniej. Sprawia to, że niekiedy obraz radiologiczny może sugerować przerzuty, zwłaszcza przy silnym wysyceniu cieni. Jest to związne z obecnością dużej ilości włóknika w wysięku. Obraz mikroskopowy jest niejednorodny i wykazuje obecność włóknika lub nacieku zapalnego o różnych proporqach komórek jednojądrowych (makrofagów) i granulocytów obojętnochłonnych. Komórki te obserwowano zarówno w świetle pęcherzyków, jak i w zrębie płuca. U chorych z leukope- nią ujawniono w pęcherzykach wysięk surowiczo-włóknikowy bez elementów komórkowych. Naciek zapalny ścian naczyń i ogniska martwicy zrębu spotykano rym wśród nitek włóknika i wysięku komórkowego obserwuje się strzępki grzyba. Proces zapalny może niszczyć ścianę oskrzela, rozprzestrzeniać się wokół niego, przechodząc na miąższ płucny i naczynia krwionośne, pociągając za sobą odpowiednie następstwa. Odczyn zapalny w zależności od aktywności procesu charakteryzuje się zmiennym składem komórkowym (granulocyty, makrofagi, ko-mórki ksantomatyczne) oraz fibroplazją.

Grzybniak kropidlakowy (mycetoma aspergilloticum lub aspergilloma) jest naj-częstszą postacią tego zakażenia. Mając postać guzka o średnicy 1-1-0 cm może on wypełniać jamę gruźliczą, a rzadziej stanowić zawartość starego ropnia czy roz-padającego się raka płaskonabłonkowego. Na guzek ten składają się zbite strzępki kropidlaka z dającym się uwidocznić obrazem zagęszczenia różnego stopnia. Przeważnie między powierzchnią grzybniaka a ścianą jamy istnieje wolna prze-strzeń wypełniona wysiękiem zapalnym. W nielicznych tylko przypadkach strzępki kropidlaka przechodzą na otoczenie. Ściana jamy jest przeważnie wysłana mało aktywną tkanką ziaminową z przewagą tkanki włóknistej, z naciekiem komórek jednojądrowych, wśród których rzadko obserwuje się granulocyty. Niekiedy jama jest wysłana metaplastycznym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Wtórne zmiany w otoczeniu jamy mogą być przyczyną krwioplucia. Czasem wyksztu- szanie fragmentów rozpadającego się kropidlaka wraz z wynikami innych badań pozwala na określenie etiologii procesu.

Leave a Reply