postheadericon Nale�y walczy� z chorob�

Zauwa�ono tak�e, �e pacjenci �walcz�cy z chorob�� d�u�ej �yj�, a wyleczenie nast�puje u nich cz�ciej ni� u pacjent�w, kt�rzy poddaj� si� chorobie (Greer i wsp., 1979).

Hans Eysenck i prowadz�cy od dziesi�cioleci badania nad osobowo�ciowym pod�o�em raka i chor�b uk�adu kr��enia – Ronald Grossarth-Maticek stwierdzaj�, �e na podstawie obserwacji cech osobowo�ci mo�na nie tylko przewidzie� prawdopodobie�stwo zachorowania na raka, ale te� skutecznie mu zapobiega� poprzez psychoterapi� nastawion� na kszta�towanie cech w�a�ciwych (Eysenck, 1988).

Nasz program wynika z tych do�wiadcze�. Ujmuje on cz�owieka w czterech wymiarach jego istnienia. Dotyczy wi�c strony biologicznej choroby (wymiar cielesny) naszych emocji, l�k�w ni� spowodowanych i sposob�w radzenia sobie z nimi (wymiar psychiczny) dotyczy r�wnie� rozwi�zywania problem�w stworzonych przez stan choroby w kr�gu najbli�- szych os�b (wymiar spo�eczny) wreszcie uniwersalnej potrzeby pojednania si� ze sob� i �wiatem oraz wybaczenia sobie i innym (wymiar duchowy).

Oczywisty jest r�wnie� wp�yw stanu organizmu na nasz umys� (�w zdrowym ciele zdrowy duch�). Przygn�bienie wynikaj�ce z cierpienia mo�e os�abia� si�y odporno�ciowe i powodowa� wi�ksze rozprzestrzenienie choroby, co z kolei wywo�uje jeszcze wi�ksze przygn�bienie – i b��dny kr�g si� zamyka. Przygotowany przez nas program zosta� opracowany po to, by pom�c Ci wyrwa� si� z tego b��dnego kr�gu.

Leave a Reply