postheadericon Nie ma obiektywnej metody

Nie ma obiektywnej metody oceniaj�cej warto�� przekona� – stwierdzaj�cej, �e jedne przekonania s� �s�uszniejsze� ni� inne. Mo�na jednak stwierdzi�, czy dane przekonania s� bardziej lub mniej zdrowe – oceni� ich warto�� zdrowotn�. Na przyk�ad przekonanie: �Nic nie mog� zrobi�, by by� zdrowszym�, nie jest zdrowe. Zdrowiej jest by� przekonanym, �e mo�na wiele uczyni� dla w�asnego zdrowia. St�d si� bior� r�nice post�powania. Ci, kt�rzy uwa�aj�, �e mo�na co� uczyni�, s� aktywni i nie poddaj� si�, natomiast ci o przeciwnych przekonaniach s� bierni, przygn�bieni, narzekaj�cy.

Maxie C. Maultsby – tw�rca racjonalnej terapii behawioralnej (Rational Behauioral Therapy) wyr�nia pi�� zasad zdrowego my�lenia (zdrowe my�lenie spe�nia minimum trzy z nich). Je�eli chcesz wiedzie�, czy Twoje my�li i przekonania s� zdrowe, zastan�w si�:

Czy Twoje przekonania/my�li s� oparte na faktach?2. Czy Twoje przekonania /my�li chroni� Twoje �ycie i zdrowie?3. Czy Twoje przekonania/my�li pomagaj� Ci realizowa� Twoje bli�sze i dalsze cele?

Czy Twoje przekonania/my�li chroni� Ci� przed konfliktami, kt�rych chcesz unikn��? 5. Czy Twoje przekonania/my�li pomagaj� Ci czu� si� tak, jak chcesz si� czu� (chroni� przed niepo��danym samopoczuciem)?

Leave a Reply