postheadericon Większość brodawczaków

Większość brodawczaków rozwiaja się egzofitycznie, ale niektóre z nich, i to bez względu na lokalizację, mogą przyjmować postać endofityczną. Nabłonek płaski zbudowany z komórek uszkodzonych przez HPV nie musi proliferować (6, 22). Może się zdarzyć, że nie ujawni on skłonności ani do rozrostu egzofitycz- nego, ani endofitycznego, a zmiany będą dotyczyć jedynie zaburzenia warstwo- wości nabłonka i morfologii komórek. Ten rodzaj patologii obserwowowny w drogach płciowych jest nazywany kłykcinami płaskimi (13,15,22). Zarówno bro- dawkowaty, jak i endofityczny rozrost nabłonka płaskiego, indukowany obecno-ścią wirusa, może stanowić problem diagnostyczny i to nie tylko w materiale diagnozowanym cytologicznie, ale nawet w przypadku badania drobnych wy-cinków pobranych w czasie wziernikowania dróg oddechowych (6).

Read the rest of this entry »

postheadericon Atypowe (śródmiąższowe) zapalenia płuc

Są wywoływane przez różne wirusy (RS, Influenzae, Parainfluenzae, adenowirusy) oraz przez drobnoustroje uważane za atypowe: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila. W płucach stwierdza się przewagę zmian śródmiąższowych, przyoskrzelowych, zwiększone upowietrznienie, rzadziej pla-miste zagęszczenia w miąższu lub duże nacieki jednoogniskowe.

Read the rest of this entry »

postheadericon Uogólnione zakażenie Histoplasmą

Zakażenie Cryptococcus neoformans występuje wówczas, gdy liczba CD4 maleje poniżej 2-0-0 w 1 mm3 (12). Postać płucna zakażenia wywołanego przez Cryptococcus neoformans może przebiegać bezobjawowo lub występują takie objawy, jak kaszel, nieznacznie podwyższona temperatura ciała, ból spowodowany zajęciem opłucnej. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się na-cieki i/lub guzy (ziaminiaki). Drobnoustrój może przenosić się do OUN i wów-czas zakażenie objawia się zapaleniem opon mózgowych lub przebiega pod maską guza mózgu. Opisywano przypadki jednoczesnego wystąpienia zapalenia płuc i zajęcia OUN, co stanowi duże zagrożenie życia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Zakażenia bakteryjne (nieoportunistyczne)

Występują często, w każdym stadium zakażenia HIV. Mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie, np. Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus aureus, lub Gram-ujemne, takie jak Haemophilus influenzae czy Pseudomonas aeruginosa. Bardzo charakterystyczne dla HIV są zakażenia patogenami nie występującymi typowo w innych schorzeniach przebiegających z zaburzeniami odporności, takimi jak Rhodococcus equi, Nocardia asteroides, Pasteurella multocida i Corynebacterium pseudodiphteriticum.

Read the rest of this entry »

postheadericon Proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka

Jednak nie zawsze proces przemiany jednego zróżnicowanego nabłonka w drugi, również zróżnicowany, przebiega bez zakłóceń. Przykładem może być aty-powa (niedojrzała) metaplazja płaskonabłonkowa (22). Określenie rzadko obecnie stosowane, od dawna zastąpione pojęciem dysplazji, jednak warto o nim pa-miętać, gdyż dobrze oddaje genezę zmian w nabłonku płaskim (13). Metapla- styczny nabłonek płaski jest najbardziej podatny na działanie różnych czynników zewnętrznych, a w szybko namnażających się komórkach łatwo o przetrwanie tych z defektem, np. genetycznym. Przyczyn niedojrzałej metaplazji płaskona-błonkowej należy szukać w tej samej grupie czynników, które są odpowiedzialne za rozrost komórek zapasowych nabłonka (6). Efektem jest pojawienie się atypo-wych komórek i/lub zaburzenia histoarchitektoniki nabłonka. Nasilenie tych zmian decyduje o stopniu dysplazji. Ten rodzaj patologii to rzeczywisty stan przedrako- wy błony śluzowej oskrzela, chociaż może lepiej byłoby go nazywać BIN (bron- chial intraepithelial neoplasia) przez analogię do:

Read the rest of this entry »

postheadericon Materiał z tkanki płucnej

Rozpoznanie choroby możliwe jest na podstawie badania materiału z tkanki płuc-nej lub płynu z jamy opłucnej, hodowli materiału z wydzieliny oskrzelowej i te-stów serologicznych.

Read the rest of this entry »

postheadericon Pneumokoki

Wyniki badań dodatkowych przemawiające za ostrym procesem zapalnym to: OB i CRP wyraźnie podwyższone, leukocytoza z przesunięciem w kierunku granulocytów, gazometria często zaburzona, saturacja niekiedy obniżona.

Read the rest of this entry »

postheadericon Mikobakteriozy

Mikobakteriozy są schorzeniami wywołanymi przez tzw. prątki niegruźlicze. Wśród nich kompleks Mycobacterium avium-intracellulare jest uważany za przyczynę ciężkiego, często śmiertelnego zakażenia oportunistycznego u chorych na AIDS (7). Znacznie rzadziej zapalenie płuc może być wywołane innym mikobak- teriami, takimi jak Mycobacterium kansasii czy Mycobacterium xenopi. Powikłanie to występuje w późnej fazie choroby (liczba limfocytów CD4 < 5-0 w 1 fil), a liczba zakażonych wynosi 21 % w pierwszym i wzrasta aż do 5-0 % chorych w 3 roku choroby (23). Objawy kliniczne zakażenia nie są charakterystyczne i najczęściej obejmują: podwyższoną temperaturę ciała, poty nocne, bóle brzucha, biegunkę. Przedmiotowo stwierdza się powiększoną wątrobę i śledzionę (17). W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się nacieki, guzy lub jamy. Interpre-tację kliniczną utrudnia późne stadium choroby i zwykle współistnienie innych patogenów, wywołujących zapalenie płuc (22). Badania prospektywne wykazały jednak, że wczesne rozpoznanie i leczenie mikobakteriozy wydłuża czas przeży-cia chorych (6). Podobnie jak w gruźlicy, do rozpoznania choroby konieczne jest szybkie wyizolowanie prątków. Tu także znalazła zastosowanie metoda reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (16). Odróżnienie M. tuberculosis od M. avium jest bardzo istotne ze względu na odrębne leczenie tych zakażeń. W terapii stosuje się następujące antybiotyki: klarytromycynę (5-0-0 mg/dobę, doustnie), azytromy- cynę (5-0-0 mg/dobę, doustnie), etambutol (15 mg/kg/dobę, doustnie), ryfabuty- nę (3-0-0 mg/dobę, doustnie), ryfampicynę (6-0-0 mg /dobę, doustnie), cyprofloksa- cynę (75-0 mg/dobę, doustnie), ofloksacynę (6-0-0 mg/dobę, doustnie), amikacynę (1-0 mg/kg/dobę, dożylnie).

postheadericon Kandydoza

Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu zakażenia szczepami Candida mają dwojakie źródło. Najczęściej, w sprzyjających do tego warunkach zmniejszonej odporności dochodzi do zakażenia oskrzeli, a potem płuc w następstwie przeniesienia strzępków grzyba z nosogardła lub jamy ustnej. Do typowych obrazów morfologicznych należy rozprzestrzenianie się Candida w błonie śluzowej oskrzeli w przebiegu rozstrzeni czy przewlekłych zapaleń. Typowym odczynem komórkowym jest wysięk ropny ze zmianami martwiczymi i krwotocznymi błony śluzowej. Odczyn ziaminowy obserwuje się w zasadzie u chorych przewlekle leczonych, u których proces chorobowy rozwija się przez dłuższy czas.

Read the rest of this entry »

postheadericon Postać stacjonarna Kandydozy

Postać stacjonarna jest zwykle bezobjawowa i często rozpoznaje się ją ra-diologicznie jako proces gruźliczy.

W obrazie mikroskopowym przeważnie dominuje zapalenie śródmiąższo-we, w którym naciekowi z komórek jednojądrowych towarzyszą skupiska krypto- koków o typowej strukturze. Są to przeważnie twory okrągławe, o średnicy około 1-0 pm, o charakterystycznej grubej otoczce. W części zmian pojawia się odczyn wytwórczy z obecnością komórek nabłonkowatych i komórek olbrzymich wielojądro- wych oraz proliferacja łącznotkankowa. Niektóre zmiany ulegają martwicy z powstawaniem jamek w ścianach, w których czasem występują zwapnienia.

Read the rest of this entry »