postheadericon Coxiella burnetii

Coxiella burnetii jest pałeczką, która barwi się ujemnie metodą Grama. Należy do riketsji, jest drobnoustrojem rozwijającym się wewnątrzkomórkowo. Wywołuje gorączkę Q. Rezerwuarem zarazka są kleszcze, gryzonie, ptactwo domowe i dzi-kie zwierzęta (7,11).

Read the rest of this entry »

postheadericon Związek obrazów termograficznych

W ocenie porównawczej obszaru zmian zapalnych w obrazie termograficz- nym i radiologicznym stwierdzano znaczące podobieństwo obu rejestracji, zarówno w badaniach z pełnoobjawowego okresu choroby, jak i w badaniu kontrolnym po zakończonym leczeniu (ryc. 4).

Read the rest of this entry »

postheadericon Badanie bakteriologiczne plwociny

Najprostszym i najłatwiejszym badaniem pozwalającym określić etiologię zaka-żenia układu oddechowego jest badanie bakteriologiczne plwociny. Niestety pierwsze trudności pojawiają się już przy jej pobieraniu. Materiał często nie jest reprezentatywny dla dolnych dróg oddechowych – jest po prostu śliną chorego. Plwocina jest możliwa do oceny, kiedy jest pobrana wyłącznie od chorego przytomnego, w pełni współpracującego z lekarzem. Pobiera się ją po dokładnym umyciu jamy ustnej przez chorego i wykonaniu głębokiego odkrztuszenia materiału. Cechą odróżniającą właściwą plwocinę od zwykłej śliny jest obecność granulocytów obo- jętnochlonnych i innych leukocytów oraz nabłonka rzęskowego.

Read the rest of this entry »

postheadericon Zakażenia bakteryjne

Rozpoznanie stawia się na podstawie wykazania cyst lub trofozoitów w tkance płucnej lub w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) (2-0).

Read the rest of this entry »

postheadericon Zmiany zapalne w tkance płucnej i oskrzelach naśladujące rozrost nowotworowy

Naprawa tkankowa (tissue repair)

Cytologicznie obraz ten charakteryzuje się: – przewagą układów przestrzennych typu płat, luźne gniazdo nad komór-kami występującymi pojedynczo (w rozproszeniu),

Read the rest of this entry »

postheadericon Chlamydie

Chlamydie są małymi bakteriami, mogącymi wywoływać zmiany w układzie od-dechowym, w narządach płciowych i narządzie wzroku. Zmiany zapalne płuc są głównie powodowane przez Chlamydia pneumoniae i Ch. psittaci (3,11,12).

Read the rest of this entry »

postheadericon Metody wykrywania zakażenia

Metody wykrywania zakażenia uwzględniają badania wymienione poniżej:

Postacie kliniczne legionełlozy uwzględniają gorączkę Pontiac, postać płucną, czyli chorobę legionistów i postać pozapłucną choroby.

Read the rest of this entry »

postheadericon Paciorkowcowe (pneumokokowe) zapalenie płuc

Streptococcus pneumoniae jest Gram-dodatnim drobnoustrojem najczęściej spoty-kanym u osób starszych, alkoholików, u pacjentów z przewlekłymi obturacyjny- mi chorobami płuc.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przewodzenie Tkanki

O rozkładzie temperatury na powierzchni ciała ludzkiego decyduje temperatura tkanek narządów wewnętrznych, przewodnictwo cieplne tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz emisyjność cieplna skóry. Temperatura mierzona na powierzch-ni skóry jest więc funkcją temperatury narządu wewnętrznego i własności ciepl-nych tkanek oddzielających ten narząd od powierzchni ciała. Istotną rolę odgry-wają również procesy utraty ciepła przez skórę, w tym także wymiana gazowa między skórą a otoczeniem. Ciepło może być przekazywane w wyniku trzech podstawowych procesów:

Read the rest of this entry »

postheadericon Bronchial intraepithelial

Nie jest to oczywiście przykład nienowotworowych odczynów tkankowych, ale rodzaj patologii usytuowany na pograniczu tychże i prawdziwych nowotworów złośliwych. BIN, o ile mi wiadomo, nie ma swojej reprezentacji w znanym mi piśmiennictwie naukowym, jednak nie ma powodów, dla których nie można by rozważyć celowości umieszczenia go wśród innych określeń z zakresu patologii drzewa oskrzelowego.

Read the rest of this entry »