Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon Legionella pneumophila

Legionella pneumophila (9,11,13) jest tlenową pałeczką Gram-ujemną. Bytuje w zbior-nikach i systemach wodnych oraz urządzeniach klimatyzacyjnych. Zakażenie następuje drogą wziewną. Okres wylęgania trwa od 1 do 1-0 dni. Częściej występują zachorowania sporadyczne, ale choroba może występować również epidemicznie w hotelach i szpitalach. Może mieć różnorodny przebieg – od łagodnego, ustępującego po 7-1-0 dniach, objawiającego się bólami głowy, mięśni, Read the rest of this entry »

postheadericon Standaryzacja i obiektywizacja pomiarów płuc

Paq’ent powinien pozostawać na 15-2-0 minut przed badaniem bez aktyw-ności fizycznej, obszar termograficzny odsłonięty na 1-0-2-0 minut przed pomia-rem, pozycja pacjenta możliwie zbliżona do naturalnej. Paqent nie powinien być pod wpływem używek i, jeżeli to możliwe, leków wpływających na krążenie krwi, nie powinien także spożywać posiłków i napojów, zwłaszcza gorących, bezpośrednio przed pomiarem. Raport termograficzny powinien wyszczególniać wszystkie leki podawane pacjentowi. Jeżeli to możliwe, leki i zabiegi wpływające na temperaturę ciała nie powinny być stosowane w ciągu 24 godzin przed bada-niem. Jeżeli jest to możliwe, kolejne badania pacjenta powinny być wykonane o tej samej porze dnia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Zapalenia płuc wywołane przez bakterie Gram-ujemne

Zapalenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne mają wiele wspólnych cech epidemiologicznych i klinicznych. W większości występują one u osób naduży-wających alkoholu, chorych na cukrzycę, chorobę zaporową płuc oraz podda-nych różnym typom terapii immunosupresyjnej (17,36). U chorych tych istniejące zakażenie górnych dróg oddechowych prowadzi do aspiracji drobnoustrojów naj-częściej w czasie snu. Proces dotyczy zwłaszcza płuca prawego, co zależy od prze-

Read the rest of this entry »

postheadericon Powikłanie włóknikowe zapalenia płuc

Szczególną postacią zapalenia zrazikowego jest tzw. round pneumonia (13). Zmiany mające charakter okrągłych ognisk nie zależą od szczególnego drobnoustroju ani mechanizmu powstania. Prawdopodobnie rozprzestrzeniają się koncentrycznie drogą połączeń międzypęcherzykowych (otworów Kohna), tworząc zwykle duże ogniska, których często może być wiele. Początkowo opisywano je zwłaszcza u dzieci, ale spotyka się je także u dorosłych. Warto o nich pamiętać, ponieważ w obrazach radiologicznych stanowią niekiedy problem diagnostyczny, wymagający różnicowania z ogniskami okrągłych pól niedodmy, rzekomymi guzami zapalnymi, a nawet przerzutami nowotworowymi. Niekiedy mogą one naśladować posocznicowe zawały krwotoczne. o Najczęstszym powikłaniem płatowego zapalenia płuc jest włóknikowe zapalenie opłucnej, któremu towarzyszy obecność płynu w jamie opłucnej. W 15-25 % przypadków w następstwie zapalenia tworzy się ropniak, który może ulegać organizacji, natomiast bardzo rzadko resorpcji. Rozległe włóknienie w wyniku organizacji może prowadzić do ograniczonego rozprężania płuca. Stanowi to m.in. podstawę do agresywnego leczenia ropniaków opłucnej.

Read the rest of this entry »

postheadericon Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą

Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych ze strony płuc należą – niedodma, spowodowana zaleganiem gęstej wydzieliny,

Read the rest of this entry »

postheadericon Aktywne metabolity tlenu płuc

Aktywne metabolity tlenu są efektywnie inaktywowane przez układy antyoksydacyjne krwi. Jeżeli nie są one dostatecznie wydajne, może dochodzić do peroksydacji lipidów wchodzących w skład błon komórkowych, w wyniku czego ulega zaburzeniu bariera błonowa, a ponadto utlenowane lipidy stają się silnymi czynnikami działającymi chemotaktycznie na makrofagi i neutrofile. Utlenianiu mogą ulegać także grupy SH niektórych enzymów lub inhibitorów proteaz, co staje się przyczyną znacznych zaburzeń enzymatycznych. Ma to szczególe znaczenie u osób z częściowym niedoborem a-l-antytrypsyny cierpiących na przewlekłe nieżyty oskrzeli. Łatwo wówczas dochodzi do zwiększonej generacji aktywnych rodników tlenu i związanego z nimi zmniejszenia aktywności inhibitora, co ułatwia szybką destrukq’ę włókien elastycznych. Zjawiska te znacznie ogranicza podawana doustnie erytromycyna, prawdopodobnie poprzez bezpośredni wpływ na komórki odczynu zapalnego gospodarza (4).

Read the rest of this entry »

postheadericon Termin BOOP

W latach pięćdziesiątych po raz pierwszy wprowadzono termin BOOP oraz opisano alergiczne zapalenia płuc po lekach przeciwgruźliczych. W latach sześćdziesiątych udowodniono, że jeden lek może wywołać nie tylko jedną reakcję na obszarze układu oddechowego, czego najlepszym przykładem jest „płuco nitro- furantoinowe”, schorzenie mogące przebiegać pod postacią nacieków z eozynofi- lią, podostrego lub przewlekłego zapalenia tkanki śródmiąższowej, DIP, stanów bronchospastycznych, wysiękowego zapalenia opłucnej lub odczynu anafilaktycz- nego. Lata siedemdziesiąte przyniosły opisy BOOP po penicylaminie oraz opisy nacieków płucnych powodowanych przez nowe leki przeciwnowotworowe, a zwłaszcza azatioprynę, mitomycynę, nitrozomocznik, cyklofosfamid, melfalan i chlorambucyl. W latach osiemdziesiątych donoszono o BOOP po amiodaronie i ciężkich zapaleniach płuc po metotreksacie oraz sporadycznie opisywano śródmiąższowe zmiany zapalne po blokerach ACE.

Read the rest of this entry »

postheadericon Większość brodawczaków

Większość brodawczaków rozwiaja się egzofitycznie, ale niektóre z nich, i to bez względu na lokalizację, mogą przyjmować postać endofityczną. Nabłonek płaski zbudowany z komórek uszkodzonych przez HPV nie musi proliferować (6, 22). Może się zdarzyć, że nie ujawni on skłonności ani do rozrostu egzofitycz- nego, ani endofitycznego, a zmiany będą dotyczyć jedynie zaburzenia warstwo- wości nabłonka i morfologii komórek. Ten rodzaj patologii obserwowowny w drogach płciowych jest nazywany kłykcinami płaskimi (13,15,22). Zarówno bro- dawkowaty, jak i endofityczny rozrost nabłonka płaskiego, indukowany obecno-ścią wirusa, może stanowić problem diagnostyczny i to nie tylko w materiale diagnozowanym cytologicznie, ale nawet w przypadku badania drobnych wy-cinków pobranych w czasie wziernikowania dróg oddechowych (6).

Read the rest of this entry »

postheadericon Atypowe (śródmiąższowe) zapalenia płuc

Są wywoływane przez różne wirusy (RS, Influenzae, Parainfluenzae, adenowirusy) oraz przez drobnoustroje uważane za atypowe: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila. W płucach stwierdza się przewagę zmian śródmiąższowych, przyoskrzelowych, zwiększone upowietrznienie, rzadziej pla-miste zagęszczenia w miąższu lub duże nacieki jednoogniskowe.

Read the rest of this entry »

postheadericon Uogólnione zakażenie Histoplasmą

Zakażenie Cryptococcus neoformans występuje wówczas, gdy liczba CD4 maleje poniżej 2-0-0 w 1 mm3 (12). Postać płucna zakażenia wywołanego przez Cryptococcus neoformans może przebiegać bezobjawowo lub występują takie objawy, jak kaszel, nieznacznie podwyższona temperatura ciała, ból spowodowany zajęciem opłucnej. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się na-cieki i/lub guzy (ziaminiaki). Drobnoustrój może przenosić się do OUN i wów-czas zakażenie objawia się zapaleniem opon mózgowych lub przebiega pod maską guza mózgu. Opisywano przypadki jednoczesnego wystąpienia zapalenia płuc i zajęcia OUN, co stanowi duże zagrożenie życia.

Read the rest of this entry »