Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon Zakażenia bakteryjne

Rozpoznanie stawia się na podstawie wykazania cyst lub trofozoitów w tkance płucnej lub w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) (2-0).

Read the rest of this entry »

postheadericon Zmiany zapalne w tkance płucnej i oskrzelach naśladujące rozrost nowotworowy

Naprawa tkankowa (tissue repair)

Cytologicznie obraz ten charakteryzuje się: – przewagą układów przestrzennych typu płat, luźne gniazdo nad komór-kami występującymi pojedynczo (w rozproszeniu),

Read the rest of this entry »

postheadericon Chlamydie

Chlamydie są małymi bakteriami, mogącymi wywoływać zmiany w układzie od-dechowym, w narządach płciowych i narządzie wzroku. Zmiany zapalne płuc są głównie powodowane przez Chlamydia pneumoniae i Ch. psittaci (3,11,12).

Read the rest of this entry »

postheadericon Metody wykrywania zakażenia

Metody wykrywania zakażenia uwzględniają badania wymienione poniżej:

Postacie kliniczne legionełlozy uwzględniają gorączkę Pontiac, postać płucną, czyli chorobę legionistów i postać pozapłucną choroby.

Read the rest of this entry »

postheadericon Paciorkowcowe (pneumokokowe) zapalenie płuc

Streptococcus pneumoniae jest Gram-dodatnim drobnoustrojem najczęściej spoty-kanym u osób starszych, alkoholików, u pacjentów z przewlekłymi obturacyjny- mi chorobami płuc.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przewodzenie Tkanki

O rozkładzie temperatury na powierzchni ciała ludzkiego decyduje temperatura tkanek narządów wewnętrznych, przewodnictwo cieplne tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz emisyjność cieplna skóry. Temperatura mierzona na powierzch-ni skóry jest więc funkcją temperatury narządu wewnętrznego i własności ciepl-nych tkanek oddzielających ten narząd od powierzchni ciała. Istotną rolę odgry-wają również procesy utraty ciepła przez skórę, w tym także wymiana gazowa między skórą a otoczeniem. Ciepło może być przekazywane w wyniku trzech podstawowych procesów:

Read the rest of this entry »

postheadericon Bronchial intraepithelial

Nie jest to oczywiście przykład nienowotworowych odczynów tkankowych, ale rodzaj patologii usytuowany na pograniczu tychże i prawdziwych nowotworów złośliwych. BIN, o ile mi wiadomo, nie ma swojej reprezentacji w znanym mi piśmiennictwie naukowym, jednak nie ma powodów, dla których nie można by rozważyć celowości umieszczenia go wśród innych określeń z zakresu patologii drzewa oskrzelowego.

Read the rest of this entry »

postheadericon Atypowe zapalenia płuc

Atypowe zapalenia płuc różnią się przebiegiem klinicznym od tzw. „ty-powych”, czyli najczęściej występujących bakteryjnych zapaleń płuc (wywoła-nych np. przez Streptococcus pneumonicie) (5, 8, 11). Cechuje je wolne narastanie objawów – głównie grypopodobnych (bóle głowy, mięśni, czasem stawów, rzadko dreszcze, podwyższona ciepłota ciała, zwykle nie przekraczająca 38,5 °C), suchy drażniący kaszel, czasami z odkrztuszaniem niewielkiej ilości śluzowej wy-dzieliny. Charakterystyczne jest niewielkie nasilenie zjawisk osłuchowych stwier-dzanych w badaniu przedmiotowym w stosunku do znacznych zmian w obrazie radiologicznym klatki piersiowej. W badaniach dodatkowych stwierdza się nie-znacznie podwyższoną liczbę krwinek białych, zwykle prawidłowe OB.

Read the rest of this entry »

postheadericon Tomografia rezonansu magnetycznego

Tomografia rezonansu magnetycznego jest rzadko stosowana w schorzeniach zapalnych płuc. Wykorzystuje się ją w przypadku niejasnego obrazu TK, szczególnie przy podejrzeniu nacieku ściany klatki piersiowej lub kanału kręgowego. Coraz szerzej stosuje się ultrasonografię jako dobrą i szeroko dostępną metodę oceny zmian opłucnowych. USG, ze względu na właściwości fizyczne fal ultradźwiękowych, nie pozwala na obrazowanie upowietrznionej tkanki płucnej. Umożliwia natomiast wykazanie obecności płynu w jamie opłucnej (różnicowanie z ropniakiem opłucnej) i oznaczenie ewentualnego miejsca nakłucia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Metoda termowizji

Metoda termowizji (TW) opiera się na detekcji i rejestracji na odległość emisji promieniowania podczerwonego z określonego obszaru, a więc umożliwia bezkontaktowe (bezdotykowe) wykonywanie badań. Pomiary termowizyjne po-legają na rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez orga-nizm, którego własności są ściśle związane z temperaturą powierzchni ciała.

Read the rest of this entry »