postheadericon Przewodzenie Tkanki

O rozkładzie temperatury na powierzchni ciała ludzkiego decyduje temperatura tkanek narządów wewnętrznych, przewodnictwo cieplne tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz emisyjność cieplna skóry. Temperatura mierzona na powierzch-ni skóry jest więc funkcją temperatury narządu wewnętrznego i własności ciepl-nych tkanek oddzielających ten narząd od powierzchni ciała. Istotną rolę odgry-wają również procesy utraty ciepła przez skórę, w tym także wymiana gazowa między skórą a otoczeniem. Ciepło może być przekazywane w wyniku trzech podstawowych procesów:

– przewodzenia, gdy stykają się ze sobą ośrodki lub ciała o różnej tempera- turze,

– promieniowania, gdy energia cieplna jest przekazywana bezkontaktowo za pośrednictwem fal elektromagnetycznych, zwłaszcza promieniowania podczerwonego i mikrofalowego,

– konwekcji, gdy ciepło jest unoszone przez powietrze lub inny ośrodek stykający się z powierzchnią ciała, w wyniku jego przepływu.

Schemat przebiegu tych procesów pokazano na rycinie 1. Temperatura danego organu zależy od natężenia własnych przemian me-tabolicznych oraz procesów transportu ciepła za pośrednictwem płynów ustrojo-wych, głównie krwi. Temperatura ciała zmienia się w czasie, a także zależy od lokalizacji anatomicznej. Należy tu podkreślić, że tak zwana temperatura normalna wynosząca 36,6″C występuje tylko wewnątrz ciała i to z uwzględnieniem skutków działania różnych czynników. Na powierzchni skóry temperatura może być niższa nawet o 1-0“C. Występuje zależność pomiaru wartości temperatury od cech osobniczych, przede wszystkim od grubości tkanki mięśniowej i tłuszczowej, mających wpływ na transport ciepła z głębiej położonych tkanek. Tkanka mięśniowa i tłuszczowa działa w tym przypadku jak opór cieplny, a jednocześnie powoduje rozproszenie strumienia cieplnego, czego skutkiem jest zmniejszenie rozdzielczo-ści obrazu temperaturowego na powierzchni ciała.

Leave a Reply