postheadericon Standaryzacja i obiektywizacja pomiarów płuc

Paq’ent powinien pozostawać na 15-2-0 minut przed badaniem bez aktyw-ności fizycznej, obszar termograficzny odsłonięty na 1-0-2-0 minut przed pomia-rem, pozycja pacjenta możliwie zbliżona do naturalnej. Paqent nie powinien być pod wpływem używek i, jeżeli to możliwe, leków wpływających na krążenie krwi, nie powinien także spożywać posiłków i napojów, zwłaszcza gorących, bezpośrednio przed pomiarem. Raport termograficzny powinien wyszczególniać wszystkie leki podawane pacjentowi. Jeżeli to możliwe, leki i zabiegi wpływające na temperaturę ciała nie powinny być stosowane w ciągu 24 godzin przed bada-niem. Jeżeli jest to możliwe, kolejne badania pacjenta powinny być wykonane o tej samej porze dnia.

Standaryzacja i obiektywizacja pomiarów zmian termicznych utorowała drogę TW do zastosowań w szerokim zakresie diagnostyki ognisk zapalnych. Szczególnie interesujące i przydatne w klinice są możliwości różnicowania etio-logii zmian błony śluzowej zatok o podłożu alergicznym czy zapalnym (14). Duża precyzja obrazowania zmian zapalnych (od zatok, zębów, zmian okołozębowych, zmian zapalnych płuc, zapalenia wyrostka robaczkowego do lokalizacji w układzie kostno-stawowym) utrwaliła pozyqę termowizji pośród cenionych badań diagnostycznych.

Ilustracją przydatności metody są dokonane pomiary termograficzne z ob-szarów nad polami płucnymi u chorych z zapaleniem płuc w korelacji z równolegle wykonanymi badaniami radiologicznymi klatki piersiowej.

Badania termograficzne wykonano za pomocą kamery termowizyjnej SC 1-0-0-0 firmy Inframetrics, zgodnie z podaną wyżej metodologią badań TW, u 5 dzieci w wieku 7-15 lat. Pierwsze badanie TW wykonano w początkowej fazie diagnostyki i leczenia zapalenia płuc. Równolegle z badaniem TW wykonano również zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej. Drugie badanie TW i RTG przeprowadzano po zakończonym leczeniu. Grupę kontrolną stanowiło 9 zdrowych dzieci, u których oceniono gradient temperatur znad obu pól płucnych. Uzyskane dane opracowano za pomocą oprogramowania ThermaGRAM 95 Pro firmy Inframetrics.

Gradient temperatur w grupie kontrolnej wykazywał podobne średnie wartości w zakresie obszaru prawego i lewego płuca, mieszcząc się w zakresie 1,29-1,33 (tab. 1).

Histogram wartości temperatur wykreślony dla punktów zebranych wzdłuż poziomej linii przeprowadzonej przez oba pola płucne oraz środek ogniska zapalnego przedstawiał wyższe wartości nad obszarem zapalenia (ryc. 3).

Leave a Reply