postheadericon Zapalenia płuc wywołane przez bakterie Gram-dodatnie

Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce (Diplococcus pneumonicie) następuje po upływie pewnego czasu od aspiracji bakterii z górnego odcinka układu odde-chowego, bądź po kilku dniach od zakażenia wirusowego, które uszkodziło czyn-ność, a często strukturę rzęsek w drzewie oskrzelowym i spowodowało zmniej-szenie odporności.

Klasyczny obraz makroskopowy paciorkowcowego zapalenia płuc ujaw-nia się w dwóch postaciach: zapalenia płatowego (pneumonia lobaris) i zraziko-wego, zwanego odoskrzelowym (pneumonia acinaris, bronchopneumonia). W zapa-leniu płatowym proces chorobowy zajmuje większą część płata lub płuca, a jego granicę określa opłucna lub szczelina międzypłatowa. Procesowi zapalnemu w płucu towarzyszy wysięk włóknikowy w opłucnej, rzadziej w worku osierdzio-wym, w odcinku przylegającym do płuca. Przyczyną zapalenia poza paciorkow-cem (Diplococcus pneumoniae) może być Klebsiella pneumonicie typu 1, ale też Legio- nella pneumophila i bardzo rzadko Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae i Mycoplasma pneumoniae (14, 41).

Leave a Reply